Click on town name to book. Amazon Web Services

AW-AWSE AWS Technical Essentials 21/01/2019
AW-AWSD Developing on AWS 21/01/2019 - 23/01/2019
AW-AWSBE AWS Business Essentials 22/01/2019
AW-AWSA Architecting on AWS 23/01/2019 - 25/01/2019
AW-AWSAA Advanced Architecting on AWS 28/01/2019 - 30/01/2019
AW-AWSDEVOPS DevOps Engineering on AWS 28/01/2019 - 30/01/2019
AW-ACSAA AWS Certified Solutions Architect - Associate Certification Workshop 29/01/2019
AW-ACSAP AWS Certified Solutions Architect - Professional Certification Workshop 30/01/2019
AW-AWSD Developing on AWS 04/02/2019 - 06/02/2019
AW-AWSSYS Systems Operations on AWS 04/02/2019 - 06/02/2019
AW-AWSDEVOPS DevOps Engineering on AWS 11/02/2019 - 13/02/2019
AW-AWSSO Security Engineering on AWS 11/02/2019 - 13/02/2019
AW-BDAWS Big Data on AWS 18/02/2019 - 20/02/2019
AW-AWSSYS Systems Operations on AWS 18/02/2019 - 20/02/2019
AW-AWSM Migrating to AWS 21/02/2019 - 22/02/2019
AW-AWSDL Deep Learning on AWS 25/02/2019
AW-AWSSO Security Engineering on AWS 25/02/2019 - 27/02/2019
AW-BSDL Building a Serverless Data Lake 26/02/2019
AW-BDAWS Big Data on AWS 04/03/2019 - 06/03/2019
AW-AWSM Migrating to AWS 07/03/2019 - 08/03/2019
AW-AWSDL Deep Learning on AWS 11/03/2019
AW-BSDL Building a Serverless Data Lake 12/03/2019
AW-AWSE AWS Technical Essentials 01/04/2019
AW-AWSBE AWS Business Essentials 02/04/2019
AW-AWSA Architecting on AWS 03/04/2019 - 05/04/2019
AW-AWSAA Advanced Architecting on AWS 08/04/2019 - 10/04/2019
AW-ACSAA AWS Certified Solutions Architect - Associate Certification Workshop 11/04/2019
AW-ACSAP AWS Certified Solutions Architect - Professional Certification Workshop 12/04/2019
AW-AWSE AWS Technical Essentials 15/04/2019
AW-AWSD Developing on AWS 15/04/2019 - 17/04/2019
AW-AWSBE AWS Business Essentials 16/04/2019
AW-AWSA Architecting on AWS 22/04/2019 - 24/04/2019
AW-AWSDEVOPS DevOps Engineering on AWS 23/04/2019 - 25/04/2019
AW-AWSAA Advanced Architecting on AWS 06/05/2019 - 08/05/2019
AW-AWSSYS Systems Operations on AWS 06/05/2019 - 08/05/2019
AW-ACSAA AWS Certified Solutions Architect - Associate Certification Workshop 07/05/2019
AW-ACSAP AWS Certified Solutions Architect - Professional Certification Workshop 08/05/2019
AW-AWSD Developing on AWS 13/05/2019 - 15/05/2019
AW-AWSSO Security Engineering on AWS 13/05/2019 - 15/05/2019
AW-BDAWS Big Data on AWS 20/05/2019 - 22/05/2019
AW-AWSDEVOPS DevOps Engineering on AWS 20/05/2019 - 22/05/2019
AW-AWSM Migrating to AWS 23/05/2019 - 24/05/2019
AW-AWSDL Deep Learning on AWS 27/05/2019
AW-AWSSYS Systems Operations on AWS 27/05/2019 - 29/05/2019
AW-BSDL Building a Serverless Data Lake 28/05/2019
AW-AWSSO Security Engineering on AWS 03/06/2019 - 05/06/2019
AW-BDAWS Big Data on AWS 10/06/2019 - 12/06/2019
AW-AWSM Migrating to AWS 13/06/2019 - 14/06/2019
AW-AWSDL Deep Learning on AWS 17/06/2019
AW-BSDL Building a Serverless Data Lake 18/06/2019
AW-AWSE AWS Technical Essentials 01/07/2019
AW-AWSBE AWS Business Essentials 02/07/2019
AW-AWSA Architecting on AWS 03/07/2019 - 05/07/2019
AW-AWSAA Advanced Architecting on AWS 08/07/2019 - 10/07/2019
AW-ACSAA AWS Certified Solutions Architect - Associate Certification Workshop 11/07/2019
AW-ACSAP AWS Certified Solutions Architect - Professional Certification Workshop 12/07/2019
AW-AWSE AWS Technical Essentials 15/07/2019
AW-AWSD Developing on AWS 15/07/2019 - 17/07/2019
AW-AWSBE AWS Business Essentials 16/07/2019
AW-AWSA Architecting on AWS 17/07/2019 - 19/07/2019
AW-AWSAA Advanced Architecting on AWS 22/07/2019 - 24/07/2019
AW-AWSDEVOPS DevOps Engineering on AWS 22/07/2019 - 24/07/2019
AW-ACSAA AWS Certified Solutions Architect - Associate Certification Workshop 23/07/2019
AW-ACSAP AWS Certified Solutions Architect - Professional Certification Workshop 24/07/2019
AW-AWSD Developing on AWS 29/07/2019 - 31/07/2019
AW-AWSSYS Systems Operations on AWS 29/07/2019 - 31/07/2019
AW-AWSDEVOPS DevOps Engineering on AWS 05/08/2019 - 07/08/2019
AW-AWSSO Security Engineering on AWS 05/08/2019 - 07/08/2019
AW-BDAWS Big Data on AWS 12/08/2019 - 14/08/2019
AW-AWSSYS Systems Operations on AWS 13/08/2019 - 15/08/2019
AW-AWSM Migrating to AWS 15/08/2019 - 16/08/2019
AW-AWSDL Deep Learning on AWS 19/08/2019
AW-AWSSO Security Engineering on AWS 19/08/2019 - 21/08/2019
AW-BSDL Building a Serverless Data Lake 20/08/2019
AW-BDAWS Big Data on AWS 26/08/2019 - 28/08/2019
AW-AWSM Migrating to AWS 29/08/2019 - 30/08/2019
AW-AWSDL Deep Learning on AWS 02/09/2019
AW-BSDL Building a Serverless Data Lake 03/09/2019
AW-AWSE AWS Technical Essentials 30/09/2019
AW-AWSBE AWS Business Essentials 01/10/2019
AW-AWSA Architecting on AWS 02/10/2019 - 04/10/2019
AW-AWSAA Advanced Architecting on AWS 07/10/2019 - 09/10/2019
AW-ACSAA AWS Certified Solutions Architect - Associate Certification Workshop 10/10/2019
AW-ACSAP AWS Certified Solutions Architect - Professional Certification Workshop 11/10/2019
AW-AWSE AWS Technical Essentials 14/10/2019
AW-AWSD Developing on AWS 14/10/2019 - 16/10/2019
AW-AWSBE AWS Business Essentials 15/10/2019
AW-AWSA Architecting on AWS 16/10/2019 - 18/10/2019
AW-AWSDEVOPS DevOps Engineering on AWS 21/10/2019 - 23/10/2019
AW-AWSAA Advanced Architecting on AWS 22/10/2019 - 24/10/2019
AW-ACSAA AWS Certified Solutions Architect - Associate Certification Workshop 25/10/2019
AW-ACSAP AWS Certified Solutions Architect - Professional Certification Workshop 28/10/2019
AW-AWSSYS Systems Operations on AWS 28/10/2019 - 30/10/2019
AW-AWSD Developing on AWS 29/10/2019 - 31/10/2019
AW-AWSDEVOPS DevOps Engineering on AWS 04/11/2019 - 06/11/2019
AW-AWSSO Security Engineering on AWS 04/11/2019 - 06/11/2019
AW-BDAWS Big Data on AWS 11/11/2019 - 13/11/2019
AW-AWSSO Security Engineering on AWS 11/11/2019 - 13/11/2019
AW-AWSSYS Systems Operations on AWS 11/11/2019 - 13/11/2019
AW-AWSM Migrating to AWS 14/11/2019 - 15/11/2019
AW-BDAWS Big Data on AWS 18/11/2019 - 20/11/2019
AW-AWSDL Deep Learning on AWS 18/11/2019
AW-BSDL Building a Serverless Data Lake 19/11/2019
AW-AWSM Migrating to AWS 21/11/2019 - 22/11/2019
AW-AWSDL Deep Learning on AWS 25/11/2019
AW-BSDL Building a Serverless Data Lake 26/11/2019